Disclaimer

Disclaimer

Producten, informatie en prijzen
Doosjechocolade.nl stelt zich niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in producten en/of de bijbehorende informatie en kan zonder aankondiging, deze ten alle tijden wijzigen.

Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen ook zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle tekst- en beeldmateriaal op Doosjechocolade.nl is eigendom van of met toestemming van derden geplaatst. Het is niet toegestaan om dit materiaal zonder toestemming te vermenigvuldigen of te gebruiken.

Herroeping
Herroeping van door Doosjechocolade.nl geleverde producten is uitgesloten, daar waar het producten betreft die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden,  overeenkomstig specificaties van de consument zijn samengesteld dan wel die snel kunnen bederven of verouderen, zoals door Doosjechocolade.nl  geleverde chocolade/snoepgoed. Dergelijke producten worden dus niet teruggenomen;

Met betrekking tot door Doosjechocolade geleverde producten ten aanzien waarvan de consument wel een herroepingsrecht heeft geldt dat indien de  consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, ten hoogste de kosten van (terug)zending voor zijn rekening komen. Indien de consument een  bedrag betaald heeft, zal Doosjechocolade.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,  terugbetalen.

Aansprakelijkheid

Doosjechocolade.nl is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar consument uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover de schade door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de  door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt,  is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van het schadeveroorzakende product.

Doosjechocolade.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en  winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de  producten.
Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Doosjechocolade.nl ten opzichte van de consument, uit  welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag  van het betreffende product.

Doosjechocolade.nl is nimmer aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige  fouten in de communicatie.