Algemene voorwaarden

Doosjechocolade handelt volgens de onderstaande algemene voorwaarden.

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1     –     Algemeen
Artikel 2     –     Aanbiedingen en bestellingen
Artikel 3     –     Prijzen
Artikel 4     –     Betaling
Artikel 5     –     Verzending en verpakking
Artikel 6     –     Recepten
Artikel 7     –     Overmacht
Artikel 8     –     Klachten
Artikel 9     –     Aansprakelijkheid
Artikel 10   –     Herroeping
Artikel 11   –     Toepasselijk recht en geschillen


1. Algemeen

1.1   Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gedaan door Doosjechocolade.nl aan de consument en  alle
overeenkomsten (op afstand) die tussen Doosjechocolade.nl en de consument zijn gesloten.
1.2   Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument terbeschikking worden gesteld.
1.3   Waar in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “producten” omvat dit, voor zover van toepassing, zowel alle doorDoosjechocolade.nl te leveren zaken als door Doosjechocolade.nl te leveren diensten.

2. Aanbiedingen en bestellingen
2.1   Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
Doosjechocolade.nl streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins
afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen. Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten binden Doosjechocolade.nl niet.
2.2   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod

zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

•de prijs;
•de eventuele kosten van aflevering;
•de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
•de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
•de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
•indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
•de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken,
alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
2.3   De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.4   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Doosjechocolade.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst
van de aanvaarding van het aanbod.
2.5   Mondelinge toezeggingen binden Doosjechocolade.nl slechts nadat en voorzover deze schriftelijk door Doosjechocolade.nl zijn bevestigd.
2.6   In het geval van een bestelling van € 50.- meer of in ieder ander geval waarin Doosjechocolade.nl het nodig acht, kan Doosjechocolade.nl telefonisch, per
e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Doosjechocolade.nl
behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
2.7   Doosjechocolade.nl is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de producten, de verpakking, beschrijvingen en gebruiksaanwijzingen in geval van
leveringsproblemen ten aanzien van grondstoffen, gewijzigde overheidsvoorschriften met betrekking tot grondstoffen of producten, of om de producten
te verbeteren. Indien Doosjechocolade.nl een wijziging aanbrengt in de producten zal zij de consument hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

3. Prijzen
3.1   Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.  Speciale
aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4. Betaling
4.1   De betaling dient plaats te vinden op één van de wijzen zoals weergegeven op de website, maar nooit later dan 14 dagen na levering van het product/de
producten;
4.2   Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4.3   Schiet de consument in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle door Doosjechocolade.nl gemaakte en te maken
buitengerechtelijke incassokosten conform de Regeling buitengerechtelijke incassokosten, voor rekening van de consument.

5. Verzending en verpakking
5.1   Alle producten zijn doorgaans direct leverbaar. Doosjechocolade.nl probeert niet voorradige producten op onbestelbaar te zetten. Alle gemelde of vermelde
leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
5.2   Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van gebruikelijke en gangbare verpakking van de te leveren producten in de prijs inbegrepen. De verpakking wordt
door Doosjechocolade.nl niet teruggenomen.
5.3   Indien Doosjechocolade.nl de verzending verzorgt zal zij een gangbare wijze van transport kiezen, dan wel voor eigen passend transport kiezen, gelet op de aard
van de producten. Indien de consument de voorkeur geeft aan een afwijkende wijze van transport is Doosjechocolade.nl niet aansprakelijk voor uit deze wijze van
transport voortvloeiende vertraging of schade.

6. Recepten
6.1   Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de op Doosjechocolade.nl geplaatste recepten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
Doosjechocolade.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
6.2   De recepten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De recepten zijn uitsluitend ter informatie bedoeld, en aan deze recepten kunnen geen rechten worden ontleend.
6.3   Doosjechocolade.nl noch haar hulppersonen is aansprakelijk voor enige indirecte schade die de consument of anderen lijden, waaronder mede begrepen
gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade als gevolg van het gebruik van de recepten.

7. Overmacht
7.1   Indien de nakoming van de verplichtingen van Doosjechocolade.nl wordt verhinderd door een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend (overmacht),
is Doosjechocolade.nl niet aansprakelijk en worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer
duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting
tot schadevergoeding bestaat.
7.2   Indien Doosjechocolade.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen
als het ware een afzonderlijke overeenkomst.
7.3   Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van ziekte, personeelsgebrek, stakingen, weersomstandigheden, storing in de energie-
voorziening, gebrek aan grondstoffen of grondstoffen die niet (langer) geschikt of beschikbaar zijn, gebreken aan of beschadiging van apparatuur of machines,
stagnatie bij toeleveranciers of vervoersproblemen. Deze omstandigheden zullen zowel voor Doosjechocolade.nl als voor haar toeleveranciers overmacht
opleveren.
7.4   Doosjechocolade.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat
Doosjechocolade.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

8. Klachten
8.1   Bij de levering dient de consument de producten te controleren op zichtbare gebreken. Met name dient de consument te controleren of de juiste producten zijn geleverd en of de afgeleverde producten overeenstemmen met het overeengekomene.
8.2   Zichtbare tekortkomingen, dienen direct na levering doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk bij Doosjechocolade.nl te worden gemeld. Niet-
zichtbare gebreken, waaronder doch niet beperkt tot tekortkomingen in smaak dient de consument bij Doosjechocolade.nl te melden binnen twee werkdagen na
ontdekking, dan wel binnen twee werkdagen nadat de consument de gebreken redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Iedere aanspraak tot vergoeding van
schade, vervanging of ontbinding, uit welke hoofde dan ook, vervalt 1 jaar na de levering.
8.3   Doosjechocolade.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Minimale afwijkingen met betrekkingtot het gewicht,
kleur en de vorm van de geleverde producten zijn inherent aan de aard van de producten die Doosjechocolade.nl levert. Afwijkingen, binnen de voor de
desbetreffende producten geldende specificaties, leiden dan ook niet tot een (toerekenbare) tekortkoming van Doosjechocolade.nl en geven geen recht op
vervanging en/of creditering van de prijs.
8.4  Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld, onder vermelding van alle relevante gegevens.
8.5   De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien het gebrek of de schade een gevolg is van een onjuiste behandeling van de producten door de consument. Onder
een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan gebruik of opslag van de producten op een wijze die niet in overeenstemming is met de voor de
desbetreffende (bederfelijke) producten gebruikelijke voorschriften.
8.6   Indien de klacht gegrond blijkt zal Doosjechocolade.nl de desbetreffende producten vervangen dan wel indien mogelijk, herstellen.
8.7   Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan.
8.8   De consument is verplicht het product waarop de klacht betrekking heeft te retourneren aan Doosjechocolade.nl.

9. Aansprakelijkheid
9.1   Doosjechocolade.nl is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar consument uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover de schade door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de
verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van het schadeveroorzakende product.
9.2   Doosjechocolade.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies
van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten.
Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Doosjechocolade.nl ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
9.3   Doosjechocolade.nl is nimmer aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in
de communicatie.

10. Herroeping
10.1   Herroeping van door Doosjechocolade.nl geleverde producten is uitgesloten, daar waar het producten betreft die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden, overeenkomstig specificaties van de consument zijn samengesteld dan wel die snel kunnen bederven of verouderen, zoals door
Doosjechocolade.nl geleverde chocolade/snoepgoed. Dergelijke producten worden dus niet teruggenomen;
10.2   Met betrekking tot door Doosjechocolade geleverde producten ten aanzien waarvan de consument wel een herroepingsrecht heeft geldt dat indien de consument
gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, ten hoogste de kosten van (terug)zending voor zijn rekening komen. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal
Doosjechocolade.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1   Op alle door Doosjechocolade.nl gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2   Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de overeenkomst zijn zij verplicht te trachten tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de
burgerlijke rechter voor te leggen.

11.3   Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het  arrondissement Oost-Brabant.

© 2013 – Doosjechocolade.nl